Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

projektowej dla nowej budowy, rozbudowy, przebudowy i przezbrojenia technicznego obiektów przemysłowych i cywilnych, która określa celowość i akceptowalność planowanej działalności oraz uzasadnia ekonomiczne, techniczne, organizacyjne, sanitarne, mocarstw i inne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska.

Sekcja OOŚ jest przekazywana uprawnionym organom państwowym do wzajemnej oceny i powinna zawierać ocenę wpływu na środowisko naturalne, społeczne i sztuczne oraz uzasadniać dopuszczalność planowanej działalności.

Sekcja OOŚ składa się z następujących działów:

  • podstawy do przeprowadzenia OOŚ;
  • cechy fizyczno-geograficzne obszaru i terenu (trasy) budowy obiektu projektowego;
  • ogólna charakterystyka obiektu projektowego;
  • oceną wpływu planowanej działalności na środowisko naturalne;
  • oceną wpływu planowanej działalności na środowisko społeczne;
  • oceną wpływu planowanej działalności na środowisko naturalne;
  • kompleksowe działania mające na celu zapewnienie stanu prawnego środowiska
  • środowiska i jego bezpieczeństwa;
  • oceną oddziaływania na środowisko podczas budowy;
  • Oświadczenie o środowiskowych uwarunkowaniach działalności.

Materiały OOŚ są opracowywane na podstawie badań inżynieryjno-środowiskowych, sanitarnych, inżynieryjnych i technicznych oraz badań opartych na nowoczesnych metodach i środkach technicznych. Dane wyjściowe do wykonania OOŚ to wszystkie dostępne dane tła charakteryzujące stan środowiska na badanym obszarze, dane monitorujące, wyniki badań inżynieryjnych i technicznych z lat ubiegłych, materiały kartograficzne, geologiczno-hydrologiczne i inne informacje.

Rozwój OOŚ odbywa się w następującej kolejności:

I etap – wykonanie wstępnej oceny i sporządzenie zadania technicznego.

II etap – przeprowadzenie badań i przygotowanie wstępnej wersji materiałów OOŚ. Przedłożenie sekcji OOŚ do rozpatrzenia opinii publicznej, która wyraża wobec niej swoje zalecenia i propozycje.

III etap – przygotowanie ostatecznej wersji OOŚ, która jest zatwierdzana przez zamawiającego i w ramach dokumentacji projektowej jest przekazywana do państwowej inspekcji ochrony środowiska.

Zamów usługę opracowania OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko)

W przypadku konieczności opracowania materiałów OOŚ, proponujemy skorzystać z doświadczenia specjalistów naszej firmy w celu uzyskania pozytywnej opinii z badania środowiskowego dokumentacji urbanistycznej. Zadzwoń pod numer 0672458889