Przepisy dotyczące maksymalnych dopuszczalnych zrzutów (MDZ) substancji do obiektów wodnych z wodami zwrotnymi

Przepisy dotyczące maksymalnych dopuszczalnych zrzutów (MDZ) substancji do obiektów wodnych z wodami zwrotnymiW celu stopniowego osiągnięcia ekologicznej normy jakości wody wodnych obiektów, czyli naukowo uzasadnionych wartości stężenia zanieczyszczeń i wskaźniki jakości wody (ogólne fizyczne, biologiczne, chemiczne, radiacyjne) i sanitarno-higienicznych w miejscach lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę i gospodarki wodnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego funkcjonowania człowieka i ekosystemów wodnych, osiągnięcia/utrzymania „dobrego” ekologicznego i chemicznego stanu tablic wód powierzchniowych oraz dobrego potencjału ekologicznego sztucznych lub istotnie zmodyfikowanych tablic wód powierzchniowych ustalane są standardy maksymalnych dopuszczalnych zrzutów (MDZ) zanieczyszczeń.                                                                                                                                  

Substancje MDZ – wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej w jednostce czasu ilości (masy) substancji odprowadzanych ze ściekami do wód powierzchniowych i morskich, który, biorąc pod uwagę ustalone ograniczenia w odprowadzaniu tej substancji z innych źródeł zanieczyszczenia, gwarantuje zgodność z normami jej zawartości w określonych skrzydłach kontrolnych (punktach) obiektu wodnego.

Tak więc wartości MDZ substancji są określane i ustalane z reguły dla każdego ze zbiorów ścieków związanych z jednostką obiektu wodnego (tj. na zasadzie basenowej), biorąc pod uwagę optymalny rozkład jego zdolności asymilacyjnej.

Przepisy MDZ dotyczące zanieczyszczeń są ustalane dla użytkowników wody, którzy odprowadzają wodę powrotną do obiektów wodnych, zgodnie z listą zanieczyszczeń, których zrzut do obiektów wodnych jest znormalizowany we wszystkich przypadkach zrzut wody powrotnej.

Procedura opracowywania norm dotyczących maksymalnego dopuszczalnego zrzutu zanieczyszczeń do obiektów wodnych i wykazu zanieczyszczeń, których zrzut do obiektów wodnych jest znormalizowany, została zatwierdzona Rządem z 11 września 1996 r. Nr 1100.

Opracowanie i uzasadnienie przepisów MDZ dotyczących zanieczyszczeń odbywa się w następującej kolejności:

Etap 1. Zapoznanie się z sytuacją wodno-ściekową, uzyskanie danych źródłowych

Etap 2. Uzasadnienie prawne i metodyczne schematu i modelu obliczania norm MDZ zanieczyszczeń

Etap 3. Określenie warunków obliczeniowych i wyliczenie norm MDZ zanieczyszczeń

Etap 4. Opracowanie planu działań zmierzających do osiągnięcia (przestrzegania) norm MDZ zanieczyszczeń

Normy MDZ są ustanawiane jednocześnie z uzyskaniem pozwolenia na specjalne zużycie wody.

Zlecę opracowanie projektów norm o maksymalnych dopuszczalnych zrzutach (MDZ)

Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia naszych specjalistów w zakresie opracowywania przepisów dotyczących maksymalnych dopuszczalnych zrzutów substancji do obiektów wodnych w celu terminowego uzyskania dokumentacji pozwolenia. Zadzwoń pod numer 0672458889.